ITA โรงพยาบาลบางบ่อ
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐาน 2018-10-05 14:18:35

ข้อมูเพิ่มเติม

รายละเอียด ITA โรงพยาบาลบางบ่อ:

×

EB1

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2018-12-20 14:18:35
×

EB2

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2018-12-26 09:55:00
2 แนวทางการดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2018-12-26 09:47:00
3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2018-12-26 09:32:00
4 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 2018-12-26 09:21:00
5 ประกาศแนวปฏิบัติการตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2018-12-26 09:00:39
×

EB3

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างหน้าเวบกรมบัญชีกลาง 2019-04-24 08:14:00
×

EB4

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบสขร. เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 2019-04-24 08:27:00
×

EB5

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 โครงการสุขภาพเด็กดีเริ่มต้นที่นมแม่ 2019-05-21 14:18:35
×

EB6

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 การร่วมจัดทำแผนงานตามโครงการสุขภาพเด็กดีเริ่มต้นที่นมแม่ 2019-05-21 14:40:35
×

EB7

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 โครงการสุขภาพเด็กดีเริ่มต้นที่นมแม่การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2019-05-21 14:38:35
×

EB8

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ขอรายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อ 2019-04-25 11:35:35
2 แนวทางการผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางบ่อ ปีงบประมาณ2562 2019-04-25 10:28:35
3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อ 2019-01-30 14:30:35
4 ขออนุมัติติดประกาศประชาสัมพันธ์-ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 2019-01-30 14:28:35
5 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางบ่อ 2019-01-30 14:18:35
×

EB9

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 นโยบายผู้อำนวยการ 2019-05-21 15:50:35
2 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลบางบ่อ 2019-05-21 15:48:35
3 ข้อมูลพื้นฐานและนโยบายด้านยุทธศาสตร์ของรพ 2019-05-21 15:38:50
4 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการร้องเรียน 2019-05-21 15:38:50
5 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 2019-05-21 15:31:50
×

EB10

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แผนปฏิบัติราชการประจำปี2562 2019-05-21 14:39:35
×

EB11

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2561 2019-05-21 15:48:35
×

EB12

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2562 2019-05-21 14:20:35
×

EB13

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 มาตรการการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ 2019-04-25 11:00:35
2 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 2019-04-25 09:21:35
3 แนวทางการบริหารเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ 2019-04-25 09:10:35
×

EB14

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมาก 2019-04-26 10:12:52
×

EB15

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 2019-01-14 15:30:35
×

EB16

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 คณะกรรมการบริหารจัดการ การร้องเรียน ร้องทุกข์ ของโรงพยาบาลบางบ่อ 2019-04-25 10:27:39
2 คณะทำงานพัฒนาเครือข่ายการจัดการข้อร้องเรียน 2019-04-25 10:07:39
3 ช่องทางร้องเรียน 2019-04-25 9:22:33
4 ห้องมิตรภาพ-ตู้รับเรืองร้องเรียน 2019-04-25 9:22:33
5 กรอบแนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรียน 2019-04-25 09:00:39
×

EB17

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แนวทางการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 2019-04-25 11:02:01
2 มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 2019-04-25 10:52:01
3 ประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 2019-04-25 10:39:35
4 มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง 2019-04-25 10:35:35
5 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.2561 2019-04-25 10:07:35
×

EB18

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุุจริตใน รพ.บางบ่อ 2019-05-15 10:27:52
2 ภาพกิจกรรม การส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมเจ้าหน้าที่ 2019-05-21 10:27:52
3 ผู้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมเจ้าหน้าที่ รพ.บางบ่อเก่ง ดี มีสุข 2019-05-21 10:25:52
4 ภาพกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมในเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาพัสดุ 2019-05-21 10:19:52
5 ผู้เข้าร่วมประชุมส่งเสริมคุณธรรมในผู้เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดหาพัสดุ 2019-05-21 10:18:35
×

EB19

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ที่มาและการก่อตั้งชมรมกระจกหกด้าน 2019-05-21 13:20:08
2 รายงานการประชุมกระจก 6 ด้าน 2019-10-25 11:17:41
3 แจ้งรายชื่อกรรมการชมรมกระจก6ด้าน 2019-05-21 11:17:41
×

EB20

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แจ้งรายงานการประชุมชมรมกระจกหกด้านเข้าที่ประชุมLEAD 2019-04-25 11:56:00
2 รายงานการประชุมกระจก 6 ด้าน 2019-04-25 11:53:35
3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 2019-04-25 11:46:35
4 ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562 2019-04-25 11:24:31
×

EB21

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 2019-04-25 08:25:49
2 แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2019-04-25 08:05:04
3 รายงานการประชุมการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน10พ.ค.62 2019-05-13 09:29:26
4 มาตรการการป้องกันการทุจริตในเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน 2019-05-13 09:08:14
5 ประกาศการจัดสวัสดิการใช้รถในเจ้าหน้าที่ 2019-05-13 08:58:14
×

EB22

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ภาพการประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2019-05-21 11:28:35
2 สรุปประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2019-05-21 11:22:35
3 ผู้เข้าร่วมประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 2019-05-21 11:18:35
×

EB23

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แผนป้องกันปราบปรามทุจริตITA 2019-04-21 10:48:15
×

EB24

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการไตรมาส2 2019-05-21 12:28:35
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการITA 2019-05-21 12:05:35
×

EB25

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การรายงานการควบคุมภายใน 2019-05-17 14:18:35
×

EB26

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 การอำนวยความสะดวกงานบริการแพทย์แผนไทย 2019-05-21 09:28:35
2 ขั้นตอนและระยะเวลา การเข้ารับบริการงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2019-05-21 09:18:35
Engine By Powered by: Wasu